อาจารย์ ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ

อาจารย์ ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการวิชาการ
ramaccne@mahidol.ac.th
02-201-1512, 02-201-1608

ดร.สุเทพ ธุระพันธ์

ดร.สุเทพ ธุระพันธ์

หัวหน้างานบริการวิชาการ
ramaccne@mahidol.ac.th
0-2201-1512, 0-2201-1608

หน่วยงานบริการวิชาการ
นายพิสิทธิ์ โพธิกุล

นายพิสิทธิ์ โพธิกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-201-1512, 02-201-1608

นางสุธารัตน์ ลิขิตสารวิทย์

นางสุธารัตน์ ลิขิตสารวิทย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-201-1512, 02-201-1608

นางสาวณัฐณิชาช์ วัยวัฒน์ภัทรกุล

นางสาวณัฐณิชาช์ วัยวัฒน์ภัทรกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-201-1512, 02-201-1608

นางสาวณัฐณิชาช์ วัยวัฒน์ภัทรกุล

นายสมัชชา จันปานใจ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

02-201-1512, 02-201-1608

หน่วยหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น
นางสาวอัจฉรา เทียนทอง

นางสาวอัจฉรา เทียนทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-201-1512, 02-201-1608