การแปล(ง)ความรู้ลงสู่การปฎิบัติ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมที่หย่าเครื่องช่วยหายใจยาก

เหลือที่ว่าง :

ค่าลงทะเบียน :ฟรี
รับจำนวน : 300 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : -
กำหนดการ : -
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 25 มกราคม 2566 / เวลา 12.00-13.00 น.
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 16 มกราคม 2566 - 19 มกราคม 2566

ปิดรับลงทะเบียน

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน