ลำดับ เอกสาร วันที่สร้าง ดาวน์โหลดไฟล์.
1 schedule 9 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
2 Critical Reflection 16 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
3 การเรียนการสอนในทางคลินิก 16 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
4 ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ 20 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
5 TQM ,TQA,HA,JCI 20 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
6 รายชื่อผู้เข้าอบรม แบ่งกลุ่มย่อย 20 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
7 Bedside teachihg 21 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
8 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร 21 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
9 การจัดการศึกษากับสมรรถนะที่คาดหวัง 21 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
10 กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ 21 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
11 สมรรถนะหลักของ Nurses and EPAs 22 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
12 แผนการสอนและการมอบหมายงาน 22 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
13 Game based learning 22 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
14 ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง 22 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
15 Student Center 23 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
16 การประเมินผลการเรียนรู้ในคลินิกและการนำไปใช้ 23 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด