ลำดับ เอกสาร วันที่สร้าง ดาวน์โหลดไฟล์.
1 Comorbidity management in dementia 16 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
2 Cognitive Prevention PDF 22 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
3 schedule 22 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
4 Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) Management - พว.สุทิศา ปิติญาณ 24 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
5 Dementia care plan - พว.ทิพเนตร งามกาละ และ พว.วิภาวี ปุสวิโร 25 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
6 Cognitive Prevention and Stimulation - พลินท์ชฎา พัชราพิสิฐกุล 26 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
7 Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) Management - ผศ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส 26 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด