บริการวิชาการ [ แสดงทั้งหมด → ]

 

Why to Contemporary Midwifery Practice: Art, Science or Both?

วันที่จัด: 18 พฤษภาคม 2566 | 723 views

ลงทะเบียน >>

Update Pediatric Nursing 2023

วันที่จัด: 25 พฤษภาคม 2566 | 1568 views

ลงทะเบียน >>

Legal Issue and Moral Distress in Nursing & Midwifery

วันที่จัด: 3 เมษายน 2566 | 3155 views

Future direction to the digital health era for aging society

วันที่จัด: 20 มีนาคม 2566 | 4143 views

COVID-19 Management in Post Pandemic Era

วันที่จัด: 29 พฤศจิกายน 2565 | 6345 views

The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era

วันที่จัด: 15 กุมภาพันธ์ 2566 | 1197 views

 

ผู้บริหารทางการพยาบาล [ แสดงทั้งหมด → ]

 
 

พันธกิจด้านบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์