บริการวิชาการ [ แสดงทั้งหมด → ]

 

Update in Adult and Gerontological Nursing 2024

วันที่จัด: 27 มิถุนายน 2567 | 5120 views

การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล

วันที่จัด: 17 มิถุนายน 2567 | 5158 views

Update Pediatric Nursing 2024

วันที่จัด: 30 พฤษภาคม 2567 | 7495 views

Enhancing Challenges in Midwifery Care

วันที่จัด: 16 พฤษภาคม 2567 | 5264 views

IC Rama: Update Infection Prevention and Control

วันที่จัด: 29 เมษายน 2567 | 6812 views

Ethical & Legal Considerations: Nurses Need to Know

วันที่จัด: 4 เมษายน 2567 | 9787 views

Practical Points and Innovation for Nurse Practitioner in the Future

วันที่จัด: 25 มีนาคม 2567 | 5211 views

 

ผู้บริหารทางการพยาบาล [ แสดงทั้งหมด → ]

 
 

พันธกิจด้านบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อาจารย์ ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ